REGULAMIN

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez sklep www.lulilaj.pl będący własnością firmy lulilaj Mateusz Olejniczak ul Bielawska 48b/73 05-520 Konstancin Jeziorna zarejestrowanej w ewidencji działalności gospodarczej pod numerami: NIP 7792163973 , REGON 360800463, zwanym dalej Sprzedawcą.

1.2 Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym, pełnoletnią osobą fizyczną lub firmą zwaną dalej Klientem, a sklepem internetowym lulilaj.pl, zwanym dalej Sklepem. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką paragonu lub faktury VAT.

1.3 Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

1.4 Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa, pierwszeństwo mają przepisy.

1.5 Wszystkie produkty dostępne w sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad.

1.6 Podane w sklepie ceny zawierają podatek VAT i są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich.

1.7 Zdjęcia i wizerunki produktów prezentowane w Sklepie mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego.Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w Sklepie, a wyglądem rzeczywistymmogą wynikać z indywidualnych ustawień komputera Klienta (w szczególności odcień prezentowanego koloru, itd.).

1.8 Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby treści prezentowane w Sklepie jak najdokładniej odpowiadały rzeczywistości.

1.9 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w Sklepie, zamykania kolekcji oraz wprowadzania nowych produktów do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, oraz do wprowadzania w nich zmian.

2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

2.1 Klient będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

2.2 Klient nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w punkcie 4.2.

2.3 Klient może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

2.4 Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.5 Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.6 Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.7 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Klienta nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych podczas korzystania ze Sklepu oraz nieprzestrzeganiem przez Klienta warunków Regulaminu. Dane podawane przez Klienta nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

2.8 Wykorzystywanie przez Klienta nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu oraz Składników Sklepu (m.in. informacji zawartych na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazw i opisów oraz zdjęć i ilustracji graficznych, oznaczenia producentów, elementów graficzne Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu)jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich. Zabronione jest podejmowanie przez Klienta jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Klientem.

2.9 Klient zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

3. PRAWA I OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY

3.1 Sprzedawca umożliwia Klientowi składanie zamówień poprzez Sklep. Sprzedawca ma prawo do odmowy rejestracji Klienta lub przyjęcia Zamówienia jak też usunięcia konta Klienta lub anulowania zamówienia, w szczególności, gdy Klient: podał nieprawdziwe dane, dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.

3.2 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają mu poprawne korzystanie ze Sklepu.

3.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia działalności Sklepu, do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 4. REJESTRACJA W SKLEPIE I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE / ZAWARCIE UMOWY

4.1 Klient może dokonywać zakupów zarówno jednorazowo bez konieczności rejestracji na stronie Sklepu, jak poprzez zarejestrowanie sięi/lub zalogowanie się na stronie Sklepu, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków: prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych oraz akceptacji Regulaminu.

4.2 W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

4.3 Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Klienta jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Klienta, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.

4.4 W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Klienta podanych podczas rejestracji Klient powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.

4.5 W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych - Sprzedawca spróbuje skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży.

4.6 Przyjęcie zamówienia do realizacji jest potwierdzane emailem wysyłanym przez Sprzedawcę do Klienta.W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia, należy skontaktować się ze sklepem przy pod adresem info@lulilaj.pl. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia przez telefon. Jeżeli zamówienie jest prawidłowe Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę informacji o potwierdzeniu zamówienia. Przygotowanie wysyłki następuje po zaksięgowaniu środków przelanych przez klientana rachunku bankowym Sprzedawcy.

4.7 Termin płatności wynosi 5 dni. Jeżeli w tym czasie nie nastąpi płatność zamówienie zostanie anulowane.

4.8 Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku zamówienia towaru niedostępnego sklep skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

4.9 Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.

4.10 Do każdego zamówienia, w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z upoważnieniem sklepu internetowego do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Klienta.

4.11 Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu wysyłki. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt ze sklepem pod adresem info@lulilaj.pl.

4.12 Czas realizacji zamówienia, od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto firmy, to maksymalnie 5 dni roboczych, chyba, że informacja przy produkcie stanowi inaczej lub Klient zostanie poinformowany o wydłużonym czasie realizacji emaliowo lub telefonicznie.

4.13 Do czasu realizacji zamówienia należy dodać przewidywany czas dostawy.

5. ZAPŁATA CENY I FORMY PŁATNOŚCI

5.1.Płatności za nabyte w Sklepie przez Klienta towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.

5.2.Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy produktu do Klienta podane są odrębnie.Koszt usługi transportu pokrywa Klient.

5.3.Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.

5.4.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

5.5.Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

5.6.Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:

5.6.1. Przelew: kwota zamówienia zostanie przelana na rachunek podany podczas składania zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Przelewy prosimy kierować na konto:

28114020040000320275541453

M Bank

lulilaj Mateusz Olejniczak. ul. Bielawska 48B/73, 05-520 Konstancin Jeziorna

W tytule przelewu prosimy podać: nazwę „lulilaj”, numer zamówienia, imię i nazwisko

5.1.1.Dostawa zagraniczna możliwa jest po uprzednim skontaktowaniu się ze sklepem pod adresem info@lulilaj.pl. Koszt transportu, mając na względzie wypadkową ceny, szybkości i pewności dostawy kalkulowany jest indywidualnie.

6. DOSTAWA

6.1.Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta.

6.2. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Klientowi w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba, że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy towaru.

 7. POLITYKA PRYWATNOŚCI

7.1. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

7.2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób trzecich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu się do Sklepu.

7.3. Klient jest jedyną osobą upoważnioną do dokonywania operacji na swoim koncie. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, którym Klient udostępnił Konto.

7.4.  Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sklep o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w przedmiotowym Regulaminie.

7.5. Klient, który dokonał Rejestracji może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie danych, polegające na zgłoszeniu żądania usunięcia danych. Administrator zobowiązuje się dokonać likwidacji konta w terminie 5 dni od daty otrzymania wyżej wymienionego żądania.

7.6. Klient ma prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Sklepu, w terminie jednego miesiąca od daty zaistnienia nieprawidłowości. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia reklamacji uznaje się dzień wpłynięcia jej do Sprzedawcy. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz datę i rodzaj nieprawidłowości, która wystąpiła. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty wpłynięcia a o jej rozstrzygnięciu Klient będzie informowany niezwłocznie. Reklamacje należy przekazywać za pomocą listów poleconych na adres Sprzedawcy z dopiskiem “Reklamacja”,bądź przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@lulilaj.pl z tytułem wiadomości “Reklamacja”.

7.7 Sklep ma prawo wykorzystywać pliki typu „Cookies” oraz „web beacons” w celu prawidłowego funkcjonowania Sklepu, analizowania efektywności portalu, przystosowywania go do potrzeb użytkowników oraz tworzenia statystyk.

 8. REKLAMACJE

8.1. Klient może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.

8.2. Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

8.2.1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,

8.2.2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

8.2.3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,

8.2.4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

8.3. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE, GWARANCJA

9.1.  Na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Nabywca będący konsumentem może odstąpić na piśmie od Umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem 9.4.1.

9.2. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Nabywca.

9.3. W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty.

9.4. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe: 

9.4.1. gdy świadczenie usługi rozpoczęto – za zgodą Klienta – przed upływem 10-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 1,

9.4.2. po usunięciu przez Nabywcę oryginalnego opakowania towaru zawierającego nagrania audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych,

9.4.3. w przypadku zakupu usług, których cena lub wynagrodzenie jest wyłącznie uzależniona od ruchu cen na rynku finansowym,

9.4.4. w przypadku zakupu towarów lub usług o właściwościach określonych przez Nabywcę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

9.4.5. w przypadku zakupu towarów lub usług, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,9.4.6. w przypadku dostarczania prasy,

9.4.6. w przypadku zakupu usług w zakresie gier hazardowych.

9.5. Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.

9.6. O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, Sprzedawcy itp. której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić reklamację powołując się na zakres udzielonej gwarancji.

 10. PRZERWY TECHNICZNE

10.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.

10.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1.             Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu w odniesieniu do Sklepu, w którym dochodzi do zawierania Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług (o charakterze jednorazowym), z zastrzeżeniem postanowień punktu 11.3 Regulaminu.

11.2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku zawierania Umów, o których mowa w punkcie poprzedzającym , po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.

11.3. W przypadku Sklepów, w których dochodzi do zawierania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym, zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po upływie 45 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu i jednoczesnego powiadomienia o tym Klientów na adres e-mail przypisany do konta.

11.4. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Klient ma możliwość rozwiązania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym.

11.5. Jeżeli usługa o charakterze okresowym wygasa w trakcie okresu wypowiedzenia Umowy, Umowa ulega rozwiązaniu w tym momencie i nie ulega przedłużeniu na kolejny okres.

11.6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

11.7. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.