POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

7. POLITYKA PRYWATNOŚCI (REGULAMIN)

 

7.1 Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

7.2 Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób trzecich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu się do Sklepu.

7.3 Klient jest jedyną osobą upoważnioną do dokonywania operacji na swoim koncie. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, którym Klient udostępnił Konto.

7.4 Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sklep o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w przedmiotowym Regulaminie.

7.5 Klient, który dokonał Rejestracji może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie danych, polegające na zgłoszeniu żądania usunięcia danych. Administrator zobowiązuje się dokonać likwidacji konta w terminie 5 dni od daty otrzymania wyżej wymienionego żądania.

7.6 Klient ma prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Sklepu, w terminie jednego miesiąca od daty zaistnienia nieprawidłowości. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia reklamacji uznaje się dzień wpłynięcia jej do Sprzedawcy. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz datę i rodzaj nieprawidłowości, która wystąpiła. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty wpłynięcia a o jej rozstrzygnięciu Klient będzie informowany niezwłocznie. Reklamacje należy przekazywać za pomocą listów poleconych na adres Sprzedawcy z dopiskiem “Reklamacja”,bądź przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@lulilaj.pl z tytułem wiadomości “Reklamacja”.

7.7 Sklep ma prawo wykorzystywać pliki typu „Cookies” oraz „web beacons” w celu prawidłowego funkcjonowania Sklepu, analizowania efektywności portalu, przystosowywania go do potrzeb użytkowników oraz tworzenia statystyk.